• VOG Beleid

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

  Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. Tevens vermindert het de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn/haar functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laten we zien dat we de veiligheid van onze leden serieus nemen.

  Misbruik kan helaas nooit 100% worden voorkomen en het vragen van een VOG van vrijwilligers en betaalde krachten is slechts één van de maatregelen ter preventie van seksuele intimidatie en ander discriminerend of intimiderend gedrag.

  Screening

  Voor de volgende functies wordt een VOG aangevraagd:

  • trainers, coaches, leiders;
  • verzorgers/fysiotherapeuten;
  • bestuursleden;
  • VOG-coördinator;
  • vertrouwenspersoon;
  • alle vrijwilligers die met minderjarigen werken.

   

  Justis onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam staan van de aanvrager van de VOG. Als er sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat dit verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend.

  Screeningsfrequentie

  De geldigheid van de VOG is voor SV Warmunda vastgesteld op maximaal vier jaar. Aangezien het bestuur een veilig sportklimaat hoog in het vaandel heeft staan, zal er ieder jaar een nieuwe screening per vrijwilliger worden gedaan.

  Maatregelen

  Indien een vrijwilliger niet binnen de redelijke termijn van acht weken na het indienen van de aanvraag de VOG heeft ingeleverd, dan informeert de VOG-coördinator het bestuur. Het bestuur vraagt de vrijwilliger de VOG alsnog binnen een week ter beschikking van de VOG-coördinator te stellen. Indien dit wederom niet gebeurt, dan wordt de vrijwilliger geschorst tot de VOG alsnog is ingeleverd bij de VOG-coördinator. De schorsing duurt maximaal vier weken. Als in de schorsingsperiode nog steeds geen VOG is ingeleverd, mag de vrijwilliger zijn functie niet meer uitvoeren. De vertrouwenspersoon wordt bij aanvang van de schorsing op de hoogte gesteld.

  De genomen maatregel wordt gecommuniceerd naar alle bestuursleden, de vertrouwenspersoon en eventueel de commissie waaronder de vrijwilliger heeft gefunctioneerd. Er vinden geen andere maatregelen plaats dan het beëindigen van de rol als vrijwilliger. Toegang tot het terrein weigeren of dergelijke maatregelen kan niet zonder kennis te hebben van een feitelijk delict.


  Beroepsprocedure

  Er is geprobeerd om op alle mogelijke vragen een antwoord/maatregel te vinden. Daar waar dit niet mogelijk is, moet de beroepsprocedure een oplossing bieden.
  Bijvoorbeeld als een medewerker geen VOG kan of wil overleggen. De medewerker kan dan bij de vertrouwenspersoon zijn verhaal doen. De vertrouwenspersoon kan aanleiding zien om een positieve aanbeveling bij het bestuur te doen. De vertrouwenspersoon zal hierbij geen vertrouwelijke gegevens aan het bestuur kenbaar maken. Het is het bestuur die uiteindelijk een beslissing neemt en eventueel kan besluiten een door de vertrouwenspersoon positieve aanbeveling naast zich neer te leggen.


  Beheer van de administratie

  De documenten worden gearchiveerd bij SV Warmunda. Het bestuur, de VOG-coördinator en de vertrouwenspersoon hebben toegang tot deze documenten.


  Communicatie

  Alle communicatie over de VOG-aanvraag verloopt via het e-mailadres vogwarmunda@ziggo.nl