• Commissie Normen en Waarden

  Sinds het seizoen 2019-2020 is door het bestuur van SV Warmunda de Commissie Normen en Waarden ingesteld. Deze commissie zal zich als onafhankelijke advies commissie bezig houden met de opzet, uitvoering en bijhouden van het normen en waardenbeleid.

  TAKEN

  De Commissie Normen en Waarden commissie is door het bestuur van SV Warmunda ingesteld als onafhankelijke advies commissie die zich bezig houdt met de opzet, uitvoering en bijhouden van het normen en waardenbeleid.

  TAAKSTELLING VAN DE COMMISSIE

  1. Het toetsen van de ‘Gedragsregels ter voorkoming van ongewenste intimiteiten’, het Statuut Normen en Waarden en het Aannamebeleid van SV Warmunda; deze documenten kunnen worden gezien als een aanvulling op bestaande Huishoudelijk Reglemen op het gebied van gedragsregels.
  2. Het bewaken en toetsen van deze gedragsregels.
  3. Het bewaken en toetsen van een meldingsprocedure (incident, klacht, conflict) en daaraan gekoppelde sanctiemaatregelen.
  4. Het nemen van initiatieven om het normen en waardenbeleid binnen de vereniging actief uit te dragen en verdere bekendheid te geven met een veilig sportklimaat als doel.
  5. Het adviseren van het bestuur op het gebied van normen en waarden en het onderhouden en zo nodig actualiseren van het beleid.
  6. Het op betrokken wijze volgen van relevante ontwikkelingen en activiteiten binnen de KNVB of andere instanties rond sportiviteit en respect.

  TAKEN VAN DE COMMISSIE

  De Commissie kan gevraagd of ongevraagd advies geven over incidenten / klachten / conflicten en hanteert daarbij de volgende werkwijze:

  1. Alle meldingen worden serieus en vertrouwelijk behandeld.
  2. Iedereen kan een incident, klacht, conflict (al dan niet wedstrijd gerelateerd) aanmelden, echter uitsluitend en voor zover de klacht, het incident of conflic betrekking heeft op het statuten en reglementen SV Warmunda en van de KNVB.
  3. De klacht, het incident of conflict kan mondeling, of schriftelijk via het daartop opgestelde (online) meldingsformulier worden ingediend.
  4. Het meldingsformulier is online beschikbaar op de website en zal na volledige invulling rechtstreeks worden gemaild naar de leden van de Commissie Normen en Waarden. Alleen volledig ingevulde en niet anonieme formulieren worden in behandeling genomen.
  5. De Commissie zal betrokkene(n) z.s.m. (uiterlijk binnen 48 uur, afhankelijk ook van de ernst van de melding) na ontvangst van het ingevulde formulier informeren over de vervolgprocedure.
  6. Afhankelijk van de aard van de klacht, het incident of conflict bepaalt de Commissie of betrokkene(n) wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek.
  7. Er vindt een gesprek respectievelijk onderzoek plaats op basis van hoor- en wederhoor. Betrokkene(n) kan/mogen zich in voorkomend geval daarbij laten ondersteunen door ouders/verzorgers, leider, trainer of groepscoördinator.
  8. Een uitzondering geldt indien deze persoon zelf onderdeel uitmaakt van het gesprek respectievelijk onderzoek.
  9. Van het gehouden gesprek wordt een kort gespreksverslag opgesteld; indien nodig worden vervolgafspraken gemaakt.
  10. Indien het een jeugdlid betreft, worden de ouders/verzorgers (evt. vooraf) op de hoogte gesteld van het verloop van de procedure.
  11. Een uitnodiging voor een gesprek kan zowel mondeling, per mail of anderszins plaatsvinden, afhankelijk van de aard en noodzaak van een snelle afhandeling.
  12. Aan de uitnodiging van de Commissie voor een gesprek dient gehoor te worden gegeven; indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, vindt het gesprek plaats zonder inbreng en aanwezigheid van betrokkene (overigens vindt met betrokkene afstemming plaats over datum en tijdstip van gesprek).
  13. Bij het advies aan het bestuur zal in de te nemen maatregelen rekening worden gehouden met het niet voldoen aan de uitnodiging van de Commissie om aanwezig te zijn.
  14. Alle adviezen aan het bestuur worden in een uiteindelijk advies opgenomen en geldt als een unaniem advies van de Commissie.
  15. Bij het niet nakomen van een opgelegde sanctie, kan de Commissie aanvullende maatregelen voor advies aan het bestuur voorleggen. Dit geldt ook indien sprake is van recidive.

  DOOR HET BESTUUR OP TE LEGGEN SANCTIES

  Na advies van de Commissie kan het bestuur de volgende sancties opleggen:

  • Berisping
  • Uitsluiting van wedstrijden
  • Schorsing in uitvoering van functie en activiteiten
  • Royement

  Tegen de eerste drie vormen van strafoplegging bestaat geen beroepsmogelijkheid; het besluit van het bestuur is derhalve bindend.

  Van iedere strafoplegging krijgt betrokkene een schriftelijke bevestiging, waarbij in voorkomend geval ook de ouders/verzorgers worden geïnformeerd. Tevens vindt dossiervorming plaats.

  SAMENSTELLING

  De leden van de Commissie worden door het bestuur van SV Warmunda telkens voor een periode van drie jaar benoemd (gelijk de zittingstermijn van een bestuurslid).

  De Commissie bestaat minimaal uit 3 en maximaal uit 7 leden waarvan, één voorzitter, één secretaris en één tot 5 leden.

  De Commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze t.b.v. het voorzitterschap, het secretariaat, het uitschrijven van Commissievergaderingen en het opstellen van de agenda. Gesteld kan worden dat een advies dat aan het bestuur wordt gegeven, een unaniem advies is namens de Commissie.

  Bij de samenstelling van de Commissie wordt getracht om deze zo veel mogelijk een goede dwarsdoorsnede van de vereniging te laten zijn, rekening houdend ook met zowel sportieve- en/of voetbalkennis.

  COMMISSIELEDEN

  Hennie van Velzen

  Huub Stol

  Hans van Ek

 • Stuur reactie naar Normen & Waarden commissie